Wakacje z Panem Kleksem

Gościliśmy dzieci z Rudy Śląskiej w ramach  półkoloni organizowanych przez Rudzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Niebanalnych In-nI z którym współpracujemy już od lat … kilku 🙂

Pszczyń się do kultury! – wycieczka rowerowa

Pszczyń się do kultury! – to dla nas okazja na powtórzenie zeszłorocznego rajdu rowerowego z Pracowni Ceramiki na Festiwal Ceramiki, Z Gliwic do Pszczyny. Jak było w zeszłym roku, można zobaczyć klikając po zdjęciach:

Fragmenty 2 – wernisaż

Tychy – Lipcowe spotkania z ceramiką

Ceramiczną imprezę w Tychach, kolejny raz organizuje Gabrysia Kiełczewska Słowikowska. impreza rozpoczyna się wystawą a  kończy wypałem prac ceramicznych w ostatni weekend lipca, tam też wspólnie rozpalimy piec węgierski. Serdecznie zapraszamy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czytaj dalej >>

Homoceramicus – prace

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć prac biorących udział w wystawie:

Kreatywne wakacje

Zapra­szamy dzieci i mło­dzież do twór­czego wypo­czynku, w Pra­cowni Rzeźby i Cera­miki.

Pro­po­nu­jemy zabawę z gliną oraz i inne dzia­ła­nia pla­styczne inspi­ro­wane bogac­twem let­niej przy­rody. Tema­tem prze­wod­nim będzie podróż dookoła świata. Zwie­dzimy wyko­rzy­stu­jąc wyobraź­nię: kon­ty­nenty, pań­stwa, mia­sta. Powstaną prace inspi­ro­wane tra­dy­cją i kul­turą świata a także fauną i florą odle­głych krain.

Atrak­cją będą zaję­cia odby­wa­jące się w ple­ne­rze ota­cza­ją­cym pra­cow­nię.

Oferta skie­ro­wana jest do dzieci i mło­dzieży w wieku szkol­nym.
Ter­min: lipiec i sier­pień
W lipcu i w sierp­niu zaję­cia odby­wać się będą we wszyst­kie ponie­działki, wtorki oraz czwartki i piątki od godz. 9.30 do godz. 11.30
Orga­ni­za­tor: Sto­wa­rzy­sze­nie Forum Cera­mi­ków
Miej­sce: Pra­cow­nia Rzeźby i Cera­miki
Adres: Gli­wice, ul. Zie­mo­wita 1
Dodat­kowe infor­ma­cje: Alek­san­dra Kwo­lek, +48 608 724 022, artceramika@gmail.com, http://s.cuforum.pl
Uwaga: Liczba miejsc ograniczona.