Naj­waż­niej­sze pro­jekty  zre­ali­zo­wane w roku 2010:

 

 • SKOCZNE   pro­jekt gen­de­rowy, wystawa w gale­rii Mpik  (marzec 2010),
 •  MOJA CERAMIKA I ORIENT  wystawa cera­miki Alek­san­dry Kwo­lek, Biblio­teka Główna Poli­tech­niki Śląskiej (kwie­cień 2010),
 • CERAMICZE KLIMATY MUZYCZNE     impreza zre­ali­zo­wana ze środ­ków mia­sta Gli­wice (maj 2010),trze­cia edy­cja,
 •  PIESZCZANY, TARGI RZEMIOSŁ   pre­zen­ta­cja tech­niki wypału cera­miki RAKU(maj 2010),
 •  NOCART    noc w gale­riach i pra­cow­niach gli­wic­kich arty­stów (maj 2010), trze­cia edycja,
 • CERAMICZNE INSPIRACJE   pro­jekt zakwa­li­fi­ko­wany na listę rezer­wową pro­gramuGRUNDVIG, czeka na reali­za­cję (czer­wiec 2010),
 •  RAKU PARTY   ple­ne­rowe warsz­taty cera­miczne RAKU (lipiec 2010), osiem lat,
 •  MEETING POINT   pro­jekt w ramach pro­gramu Mło­dzież w dzia­ła­niu (sier­pień 2010),
 •  ŚW MICHAŁ PATRON CERAMIKÓW ? cera­miczny hap­pe­ning arty­styczny (wrze­sień 2010), ósma edy­cja,
 • URODZINY PRACOWNI   warsz­taty cera­miczne (paź­dzier­nik 2010), dwa­dzie­ścia jeden lat,
 • CuG  – Gale­ria gara­żowa   otwar­cie gale­rii arty­stycz­nej (gru­dzień 2010),
 • ZAKAZ PARKOWANIA   wer­ni­saż wystawy arty­stów zaprzy­jaź­nio­nych i współpracujących,
 • DRZEWO MARZEŃ    pro­jekt reali­za­cji cera­micz­nego drzewa w ramach wystawy 365 dni Cecy­lii Malik wraz ze sto­wa­rzy­sze­niem Fami­lia, (gru­dzień 2010),

www.cuforum.pl   inter­ne­towy por­tal o tema­tyce cera­micz­nej (2010), sie­dem lat działania