Stowarzyszenie Forum
Ceramików

Razem ulepimy lepszy świat

WARSZTATY

Zajęcia w pracowni dla wszystkich osób pragnących poznać techniki ręcznego formowania gliny, podstawy formowania na toczku garncarskim, odlewania prac  z form gipsowych, podstaw dekorowania i szkliwienia.

CERAMIKA RAKU

Spotkania związane z wykonaniem i wypałem prac w technikach Raku; raku podstawowe, horse raku, naked raku, raku obvara, ? alternatywne techniki wypału: drewnem, gazem, koksem, budowa i konstrukcja pieców ceramicznych.

ARTETERAPIA

Zajęcia dla osób nadpobudliwych, mających problemy z koncentracją, dysgrafików, a także rodziców z dziećmi z obniżoną sprawnością psychoruchową, słabą motywacją do nauki, czy trudnościami w nawiązywaniu kontaktów.

KONSULTACJE

Indywidualne zajęcia, porady, rozwiązywanie problemów z zakresu technologii ceramicznej, …

Aktualności

1. LOGO

Logo odwołuje się do tradycji rzemiosła ceramicznego i gęsiej łapki jak i samej gęsi, która jest symbolem dostatniości … wiadomo; garncarz z błota narobi złota.

Autorem aktualnego logo jest Karolina Maria Wiśniewska.

2. motto

Stowarzyszenie Forum Ceramików jest zrzeszaniem osób fizycznych, zawiązanym dla wsparcia wszelkich działań, procesów, zjawisk, osób oraz idei dla których ceramika jest istotnym elementem ich zaistnienia. Stowarzyszenie  działa na rzecz wszystkich,  którzy poszukują kontaktu z kulturą i twórczością, bez względu na wiek, płeć i wykształcenie .

Najważniejszym  jest  dla nas  idea  dzielenia się umiejętnościami, talentami i własną pasją w taki sposób aby była ona źródłem   radości płynącej z tej wymiany pobudzając do  nowych wspólnych działań; odkrywania nowego i doskonalenia się.

Stowarzyszenie Forum Ceramików działa jako grupa nieformalna od 2003roku. W 2005 roku Stowarzyszenie zostało zarejestrowane [KRS].

3.CELE

Projekt ERAZMUS+ [2017]
Targi Rzemiosł. Pieszczany, Słowacja [2018]
Zajęcia Warsztatowe w pracowni. [2017]
Wystawa Michala Plihala w CuG - Galerii Garażowej
Wystawa prac Michala Plihala w CuG – Galerii Garażowej [2013]
Raku Party, ogród pracowni. [2021]

 • popularyzacja i promocja polskiego dziedzictwa kulturowego,
 • propagowanie ceramiki jako środka wyrazu artystycznego
 • propagowanie ceramiki jako formy edukacji plastycznej,
 • propagowanie ceramiki jako formy terapii i rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
 • popularyzacja ceramiki jako środka terapii oraz  rehabilitacji osób i rodzin zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i narkotyków,
 • popularyzacja zawodu ceramika w aspekcie aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy,
 • szerzenie idei „fair play” w biznesie oraz ochrona praw autorskich twórców ceramików,
 • szerzenia i upowszechniania wiedzy dotyczącej wykorzystania arteterapi w działaniach prozdrowotnych,
 • szerzenia i upowszechniania wiedzy dotyczącej wykorzystania arteterapi w działaniach skierowanych przeciwdziałaniu uzależnieniom w tym od alkoholu i narkotyków,
 • promocja arteterapi w profilaktyce szkolnej, rodzinnej i środowiskowej w zakresie problemów alkoholowych,
 • promocja arteterapi w profilaktyce szkolnej, rodzinnej i środowiskowej w zakresie problemów związanych z przeciwdziałaniem uzależnieniom w tym narkomanii,
 • propagowanie sztuki jako formy i środka służącego działaniom skierowanym przeciwko wszelkim wykluczeniom społecznym i środowiskowym
 • promocja i organizacja wolontariatu.
 • edukacja w zakresie wykorzystania narzędzi informatycznych,

4.Dane kontaktowe


Stowarzyszenia Forum Ceramików 
Ul. Jagiellońska 21 44-100 Gliwice
KRS : 0000234308
NIP:631-248-42-41
REGON: 240139580 
SANTANDER BANK POLSKA S.A.

I Oddział w Gliwicach Nr konta: 04 1090 1766 0000 0001 0431 8059