Kreatywne wakacje

[stextbox id=”warning”]

Zapra­szamy dzieci i mło­dzież do twór­czego wypo­czynku, w Pra­cowni Rzeźby i Cera­miki.

Pro­po­nu­jemy zabawę z gliną oraz i inne dzia­ła­nia pla­styczne inspi­ro­wane bogac­twem let­niej przy­rody. Tema­tem prze­wod­nim będzie podróż dookoła świata. Zwie­dzimy wyko­rzy­stu­jąc wyobraź­nię: kon­ty­nenty, pań­stwa, mia­sta. Powstaną prace inspi­ro­wane tra­dy­cją i kul­turą świata a także fauną i florą odle­głych krain.

Atrak­cją będą zaję­cia odby­wa­jące się w ple­ne­rze ota­cza­ją­cym pra­cow­nię.

Oferta skie­ro­wana jest do dzieci i mło­dzieży w wieku szkol­nym.
Ter­min: lipiec i sier­pień
W lipcu i w sierp­niu zaję­cia odby­wać się będą we wszyst­kie ponie­działki, wtorki oraz czwartki i piątki od godz. 9.30 do godz. 11.30
Orga­ni­za­tor: Sto­wa­rzy­sze­nie Forum Cera­mi­ków
Miej­sce: Pra­cow­nia Rzeźby i Cera­miki
Adres: Gli­wice, ul. Zie­mo­wita 1
Dodat­kowe infor­ma­cje: Alek­san­dra Kwo­lek, +48 608 724 022, artceramika@gmail.com, http://s.cuforum.pl
Uwaga: Liczba miejsc ograniczona.

[/stextbox]

 

Similar Posts