Statut

 Statu aktualny; zgodny ze zmianami z dnia 17.11.2011 roku

Statut Stowarzyszenia Forum Ceramików

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę :  Stowarzyszenie Forum Ceramików w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie jest zrzeszaniem osób fizycznych, zawiązanym dla wsparcia wszelkich działań, procesów, zjawisk, osób oraz idei dla których ceramika jest istotnym elementem ich zaistnienia, wspomożenia, trwania i rozwoju. Siedzibą Stowarzyszenia są Gliwice. Terenem działania jest Rzeczypospolita Polska.
 3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (DZ. U. z 1998 r. nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.
 5. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
 7. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 

 1. Celem Stowarzyszenia jest:

–      popularyzacja i promocja polskiego dziedzictwa kulturowego,

–     propagowanie ceramiki jako środka wyrazu artystycznego,

–      propagowanie ceramiki jako formy edukacji plastycznej,

–      propagowanie ceramiki jako formy terapii i rehabilitacji osób niepełnosprawnych,

–      popularyzacja ceramiki jako środka terapii oraz  rehabilitacji osób i rodzin zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i narkotyków,

–      popularyzacja zawodu ceramika w aspekcie aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy,

–      szerzenie idei ?fair play? w biznesie oraz ochrona praw autorskich twórców ceramików,

–      szerzenia i upowszechniania wiedzy dotyczącej wykorzystania arteterapi w działaniach prozdrowotnych,

–      szerzenia i upowszechniania wiedzy dotyczącej wykorzystania arteterapi w działaniach skierowanych przeciwdziałaniu uzależnieniom w tym od alkoholu i narkotyków,

–      promocja arteterapi w profilaktyce szkolnej, rodzinnej i środowiskowej w zakresie problemów alkoholowych,

–      promocja arteterapi w profilaktyce szkolnej, rodzinnej i środowiskowej w zakresie problemów związanych z przeciwdziałaniem uzależnieniom w tym narkomanii,

–      propagowanie sztuki jako formy i środka służącego działaniom skierowanym przeciwko wszelkim wykluczeniom społecznym i środowiskowym

–      promocja i organizacja wolontariatu.

–      edukacja w zakresie wykorzystania narzędzi informatycznych,

 1. Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez:

–      utworzenie i prowadzenie portalu internetowego propagującego ceramikę oraz integrującego społeczność i sympatyków ceramiki,

–      utworzenie internetowej galerii ? bazy danych polskich twórców ceramików,

–      pomoc merytoryczna i finansowa dla twórców ceramików w postaci promocji swych osiągnięć w kraju i zagranicą,

–      współpracę do realizacji celów statutowych z organizacjami pokrewnymi,

–     współpracę do realizacji celów statutowych z jednostkami  samorządu terytorialnego,

–     współpracę i uczestnictwo w organizacjach krajowych i międzynarodowych,

–      organizację imprez, plenerów, wystaw, pokazów, spotkań,

–      organizację kursów, szkoleń,

–     organizację oraz wsparcie ośrodków nauczania wszelkich dziedzin artystycznych w tym ceramiki,

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE ? PRAWA I OBOWIĄZKI

 

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
 2. Stowarzyszenie posiada członków:

a)       zwyczajnych

b)       wspierających

c)       honorowych

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży deklarację członkowską na piśmie.
 2. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
 3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową, lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 4. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały zarządu.
 5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 6. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 5 członków Stowarzyszenia.
 7. Członkowie zwyczajni maja prawo:

biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia,

korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia,

 1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

przestrzegania statutu i uchwał Stowarzyszenia,

regularnego opłacania składek.

 1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał Stowarzyszenia.
 3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
 4. Utrata członkowska następuje na skutek:

a)       pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,

b)       wykluczenia przez Zarząd:

– z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,

– z powodu niepłacenia składek,

– na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia

c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

 1. Od uchwały Zarządu w sprawie przejęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkowstwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Odwołanie od uchwały Zarządu należy złożyć na piśmie w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

 

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

 1. Władzami Stowarzyszenia są:

a)       Walne Zgromadzenie Członków,

b)       Zarząd,

c)       Komisja Rewizyjna.

 1. Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swe funkcje do odwołania.
 2. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 3. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 4. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

a)       z głosem stanowiącym ? członkowie zwyczajni,

b)       z głosem doradczym ? członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

 1. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne zwoływane jest co trzy lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad  Zarząd podaje do wiadomości wszystkim członkom co najmniej na 60 dni przed terminem zebrania.
 3. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może odbyć się w każdym czasie . Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.
 4. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.
 5. W przypadku braku kworum Przewodniczący zwołuje następne Walne Zgromadzenie Członków nie później niż w ciągu miesiąca. Do podejmowania wówczas uchwał nie jest wymagana obecność połowy członków.
 6. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

a)       określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

b)       uchwalenie zmian statusu,

c)       wybór i odwoływanie władz Stowarzyszenia,

d)       udzielenie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

e)       rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

f)        uchwalanie budżetu,

g)       uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

h)       podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

i)         rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

j)         rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

k)       rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

l)         podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

m)     podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

 1. Zarząd jest powołany jest do  kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 2.  Zarząd składa się z Prezesa, dwóch zastępców, skarbnika oraz od 1 do 3 członków.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes.
 4. Do kompetencji Zarządu należy:

a)       realizacja celów Stowarzyszenia,

b)       wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

c)       sporządzanie planów pracy i budżetu,

d)       sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

e)       podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążeniu majątku Stowarzyszenia,

f)        reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz,

g)       zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,

h)       przyjmowanie i skreślanie członków.

 1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.
 3. Do kompetencji komisji Rewizyjne należy:

a)       kontrolowanie działalności Zarządu,

b)       składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,

c)       prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz Zebrania Zarządu,

d)       składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,

e)       składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków,

 1. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

 

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:

a)       ze składek członkowskich,

b)       darowizn, spadków, zapisów,

c)       dotacji i ofiarności publicznej,

d)       dochodów z własnej działalności statutowej,

e)       dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem Stowarzyszenia,

f)        dochody ze zbiórek, aukcji, przetargów organizowanych przez lub na rzecz Stowarzyszenia.

 1. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Decyzje w sprawach nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 4. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia upoważniony jest prezes Zarządy lub dwaj członkowie Zarządu łącznie lub członek zarządu łącznie z pełnomocnikiem w granicach umocowania.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów  2/3, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.
Podziel się tą informacją z przyjaciółmi!